Üyelerimiz ocak ayından itibaren aidatlarını yatırabilirler.
  • Taksit son ödeme tarihi 30 Haziran,
  • Taksit son ödeme tarihi 31 Ekim´dir.
Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri yıllık aidat ve munzam aidatı, 6183 Sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkındaki kanun uyarınca günlük gecikme zammı taahhüt ettirilir.
Aidatlarımızın ödenme zamanından 1 ay önce borçlu üyelerimize (senede iki defa) tebligat gönderilmektedir. Ancak üyelerimizin tebligatları kendilerine ulaşamasa dahi –yasal tebligat gönderme zorunluluğumuz bulunmadığından- en geç haziran ve ekim aylarında aidat taksitlerinin ödenmesi gerekmektedir.
İçinde bulunulan yıldan önceki 2 yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla meslek grupları ve seçmen listesinden silinir. Aidat taahhukları durdurulur. Bu durumdaki üyelerimizin aidat borçlarının tamamını defaten ödemeleri ve şayet adres değişikliği var ise bunu tescil ettirmelerinden sonra yönetim kurulu kararı ile faal üyeler arasına alınabilmektedir.
Üyelerimizin odaya kayıtlı olmaları nedeniyle ödeyecekleri yıllık ve munzam aidatın dışında belge alması söz konusu olduğunda ücret ödemeleri kanuni bir zorunluluktur. Bu konuda 5174 sayılı kanunda belirlenen tavanı aşmamak kaydıyla yönetim kurulunu teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe konulan tarifeler uygulanır.
Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerimiz munzam aidatlarını ilgili odalara eşit olarak paylaştırmak suretiyle yatırır. Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müesseselerin şubeleri ile fabrikaların munzam aidatı şube veya fabrikalarının bulunduğu yerin odasına ödenir. Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat, bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafından mahalli odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı, diğer odalar arasında, durumu izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştırılır.
Yıllık aidat odamızda üyelik devam ettiği sürece her yıl taahhuk ettirilir. Bu nedenle yıllık aidat ödenecektir. Munzam aidat ise, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamede gösterilen ticari kazanç toplamı, tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden tahsil olunabildiğinden zarar eden üyeler o yıl için munzam aidat ödemezler.
İşyerinin taşınması kapasite raporunun iptalini gerektirmektedir. Ancak firma yeni adresini bağlı olduğu Odaya bildirerek tescil ettirmesi ve yeni adres için Kapasite Raporundan adres değişikliği başvurusunda bulunması durumunda iptal işlemi gerekmez sadece mevcut kapasite raporunda adres değişikliği yapılır.
Firmaya ait kapasite raporunun ön kapak bilgilerinde (unvan, adres, telefon, faks, tescilli sermaye v.b) değişiklik olması halinde, firmanın odalarımıza belgeleriyle başvuruda bulunması durumunda rapor üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmakta ve raporun geçerliliği devam etmektedir.

Şahıslarda; Ticaret Sicil Memurluğu´na ve Ticaret Odası Başkanlığı´na olmak üzere iki aynı dilekçe ile sicil servisine başvurulmakta ve yasal harçlar yatırıldıktan sonra değişiklik yapılmaktadır.

Şirketlerde ise: A.Ş.´lerde yönetim kurulu kararı ile, LTD şirketlerde ortaklar kurulunun almış olduğu kararla yapılmaktadır.

Karar tarihinden itibaren 15 günlük yasal süreyi geçmemesi gerekmektedir.

17/06/2003 Tarih ve 25141 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren 4884 sayılı kanun ile şirket ünvanları Türkçe olarak tespit edilir. Unvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak kanuna, milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması ve yabancı ortak bulunması halinde, ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilebilir.
Dilekçe – Noter tasdikli tescil talepnamesi – Nüfus cüzdanı sureti – Taahhütname – Oda beyannamesi
Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 20
2023 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 360437
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2023 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES