Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ İhale Hk.

07 Ekim 2020 | 415
| | | |
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ’den İHALE İLAN METNİ
 1. Tahsisi Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ’ye ait olan Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi Camii Kebir Mahallesinde Pafta No:31/ Ada No:304/ Parsel No:25’te bulanan taşınmaz Arasa Hamamı (Kargır Hamam ve Külhanı) 12 (on iki) yıllığına pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 2. İhale Turizmi Geliştirme A.Ş toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g Maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 3. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde 12/10/2020 tarihi saat: 17:00'a kadar Turizm Geliştirme A.Ş ofisine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 4. Şartname ve ekleri Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş Ofisinden satın alınabilir.

 

Yeri

Toplam Alan (m²)

Fonksiyon

Muhammen Bedel (TL/aylık)

Geçici Teminat (Yıllık Muhammen Bedelin %3'ü) TL

İhale tarihi

İhale saati

Şanlıurfa/Merkez/ Camii Kebir Mah.Pafta:31 / Ada:304 Parsel: 25

 

Restoran ve Kafe

35.000,00

12.600,00

13.10.2020

11:00

586,86m2

 


Kira süresi 12 (on iki) yıldır. Bir yıldan sonraki yıllar için Türkiye İstatistik Kurumunun Yıllık yayınladığı TÜFE(Tüketici Fiyat Endeksi)’nden az olmamak üzere idare ile anlaşılarak sözleşme uzatımı yapılır. İhale komisyonu kararı üzerine idare verilmiş olan bütün teklifleri redderek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

 1. İhaleye katılabilmek için; ŞTGAŞ adına 250.00TL dosya bedeli olarak TR890001002266860575995002 no’lu hesaba ödeme yapıp makbuzu idareye sunularak teklif ve ihale dosyası teslim alınabilir.


KİRALAMA İHALESİNE KATILACAKLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

 1. İhaleye girecek olanlar ilgili teminat miktarını 12 Ekim 2020 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Arasa Hamamı Kiralama Geçici Teminat Bedeli olarak Şanlıurfa Ziraat Bankası Girişimci Şube nezdindeki TR890001002266860575995002 no’lu hesabına 12.600,00TL ödemeyi, Havale/EFT yapmaları gerekmektedir

 2. Müracaat evrakları ve İhale ile ilgili teklif mektubu kapalı zarf içerisinde dosya halinde 13 Ekim 2020 Saat 17:00’a kadar İdare Merkezine elden teslim edilecektir.

 3. İhaleyi kazanacak kişi veya şirket kira bedelinin %25’ini ihale günü en geç saat 17.00’ye kadar, kalan meblağın ise Sözleşme Tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içinde ŞTGAŞ hesabına yatıracaktır. Kalan kira bedeli ve kesin teminat tutarı 18 Ekim 2020 mesai bitimine kadar kira bedelini Şirket Hesabına yatırmayan kiracıların teminatları ŞTGAŞ’e irat kaydedilecektir.

 4. Kiraya verilen Gayrimenkul 20 Ekim 2020 tarihinde kiracıya teslim edilecektir.

 5. Kesin Teminat Miktarı: Kiralama tutarı fiyatı üzerinden 1 aylık kira miktarı kadar olacaktır.

 1. Gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdan sureti ile imza beyannamesi

 2. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yılda alınmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 3. Tüzel kişi olması halinde Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge

 4. Tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin ortakları, yetkilisi ve son durumunu gösteren ticaret sicil gazeteleri.

 5. Vekâleten iştirak ediliyor ise vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile imza beyannamesi,

 6. Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminat,

 7. İhale dokümanının alındığına dair makbuz veya dekontu

 8. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi,

 9. Ortak girişimcilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

 10. Ortak girişimler, teklif ve geçici teminat hariç diğer belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

 11. İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname.

 12. Teklif verilecek işyerine ait genel şartnamede yazılı belge veya belgeler.

 13. Kanuni ikametgâh belgesi

 

Bilgi İçin :Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş / Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası Paşabağı Mah. Adalet Cad. 9/1 ŞANLIURFA / +90 544 911 0605

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 31
2021 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 69038
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2021 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES