Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Arsa Satış İhalesi Hk.

31 Ekim 2019 | 129
| | | |

Sayın Üyemiz;

Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ait arsalar ihale ile satılacaktır. İhale ile ilgili detaylar aşağıda olup, ihale ait şartname ve ekleri mesai saatleri içinde, Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. 

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

 

ŞANLIURFA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü)

         SIRA NO TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE HİSSESİ Hazine Payı (m2) İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

  • 1 63010113633    Şanlıurfa Karaköprü Mehmetçik   -   Arsa  - 140  - 1   - 1.780,55 - 197/200 1.753,84 Konut Boş ve işgalsizdir. 2.105.000,00 526.250,00 10.10.2019 14:00

  • 2 63130100100    Şanlıurfa Karaköprü Mehmetçik Arsa 204 3 2.000,00 88917/100000 1.778,34 Konut İşgalli 1.423.000,00 355.750,00 10.10.2019 14:30

  • 3 63010113648    Şanlıurfa Karaköprü Mehmetçik Arsa 140 4 1.570,78 131/150 1.371,81 Konut İşgalli 1.509.000,00 377.250,00 10.10.2019 15:00

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Kadri Eroğan Caddesi Maliye Sarayı Kat:4 adresinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

3- İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir İLAN OLUNUR

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 33
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 19305
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES