Tütün Mamulleri ve Akollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Süre Uzatım İşlemleri Hk.

07 Şubat 2019 | 546
| | | |

TOBB'dan Odamıza gelen yazıda, Bilindiği üzere Tütün Mamulleri ve alkollü içkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi doğrultusunda, 2018 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31.12.2018 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak-Mart aylarına isabet eden dönemde 2019 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

İlgili mevzuat kapsamında süre uzatım işlemi, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini ziraat bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının ardından ilgili Bakanlığın il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirilecektir.  

Satış belgeleri için 01 Nisan 2019 pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün( tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip, ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8. Maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı mahalli mülki amirliklerce uygulanacak ve aynı maddenin  dokuzuncu fıkrası kapsamında satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.

2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıda verilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 15 İNCİ

MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/3)

MADDE 1 – (1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Toptan satış belgeleri: 7.100,00-TL,

b) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 370,00-TL,

2) İlçe merkezlerinde 250,00-TL,

3) Diğer mahallerde 90,00-TL,

c) Açık içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.530,00-TL,

2) Diğer mahallerde 590,00-TL,

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 3.750,00-TL,

2) Diğer mahallerde 3.410,00-TL.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 21
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 121044
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES