Karacadağ Kalkınma Ajansı İhale İlanı Hk.

13 Aralık 2018 | 1729
| | | |
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
Niteliği, Türü ve Miktarı : Şanlıurfa ili, Eyyübiye İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi Bakırcılar çarşısı, Barutçu Han'daki 276 nolu Ada / 3, 4, 6, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 21, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 45 nolu parsellerde yer alan 19 işyeri 3(üç) yıllığına kiraya verilmesi işi.
 
İşin Yapılacağı Yer : Şanlıurfa ili, Eyyübiye İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi Bakırcılar çarşısı, Barutçu Han
 
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.12.2018 10:00
 
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi toplantı salonu
 
İhale Usulü : 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
 
İhale Türü : Kiraya Verme
 

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ’den
İHALE İLAN METNİ

 1. Tahsisi Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ’ye ait olan Şanlıurfa ili, Eyyübiye İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi Bakırcılar çarşısı, Barutçu Han'daki 276 nolu Ada / 3, 4, 6, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 21, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 45 nolu parsellerde yer alan 19 işyeri 3(üç) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
 2. Şartname ve ekleri Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisinde görülebilir. Teklif verecek istekliler ise 50,00 TL karşılığında satın alabilirler.
 3. İhale Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi toplantı salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
Sıra No İşyeri No Toplam Alan (m²) Fonksiyon Muhammen Bedel (TL/Yıllık) Geçici Teminat (Yıllık Muhammen Bedelin %3'ü) TL İhale Tarihi İhale Saati
1 3 8 Baklava Satış Alanı 4.680,00 140,4 25.12.2018 10:00
2 4 8 Kuruyemiş Satış Alanı 4.680,00 140,4 25.12.2018 10:10
3 6 8,5 Kadayıf ve Dondurma Alanı 4.680,00 140,4 25.12.2018 10:20
4 7 8,8 Meyve suyu/Şerbet/Kahve/Çay Satış Alanı 4.680,00 140,4 25.12.2018 10:30
5 8 8,5 Saat Satış Alanı 4.680,00 140,4 25.12.2018 10:40
6 12 26 Köy ürünleri Satış Alanı 6.240,00 187,2 25.12.2018 10:50
7 14, 15, 16 81 Restoran ((İç Mekân) 23.400,00 702 25.12.2018 11:00
8 18 8 Antika Satış Alanı 3.120,00 93,6 25.12.2018 11:10
9 19 19 Aktar Satış Alanı 4.296,00 128,88 25.12.2018 11:20
10 20 22 Bakırcı Satış Alanı 4.296,00 128,88 25.12.2018 11:30
11 21 22,5 Sanat Galerisi Satış Alanı 3.120,00 93,6 25.12.2018 11:40
12 29 10 Ahşap Oyma Satış Alanı 3.900,00 117 25.12.2018 11:50
13 30 10 Kolonya/Esans Satış Alanı 3.900,00 117 25.12.2018 12:00
14 31 10 Kuyumcu Satış Alanı 3.900,00 117 25.12.2018 12:10
15 32 12 Sade Yağ Satış Alanı 3.900,00 117 25.12.2018 12:20
16 33 12 Yerel Giysi/Aksesuar Satış Alanı 3.900,00 117 25.12.2018 12:30
17 34 10,5 Takı-Gümüş-Tesbih Satış Alanı 3.900,00 117 25.12.2018 12:40
18 35 11 Saat Tamir 3.900,00 117 25.12.2018 12:50
19 45 10,5 Turizm Sivil Toplum Örgütü Tanıtım Ofisi 3.900,00 117 25.12.2018 13:00

 

 1. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde 25/12/2018 tarihinde saat: 10:00'a kadar Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2. İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar için kira bedeline bir önceki yılın ÜFE oranı artışı + 10 puan eklenerek hesaplanacaktır.
 3. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılabilmek için;

 1. Gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdan sureti ile imza beyannamesi
 2. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yılda alınmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Sicili’ne kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. Tüzel kişi olması halinde Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
 4. Tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin ortakları, yetkilisi ve son durumunu gösteren ticaret sicil gazeteleri.
 5. Vekâleten iştirak ediliyor ise vekilin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi,
 6. Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminat,
 7. İhale dokümanının alındığına dair makbuz veya dekont
 8. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi,
 9. Ortak girişimcilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 10. Ortak girişimler, teklif ve geçici teminat hariç diğer belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
 11. İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 12. Teklif verilecek işyerine ait genel şartnamede yazılı belge veya belgeler.
 13. Kanuni ikametgâh belgesi

Bilgi İçin :
Karacadağ Kalkınma Ajansı
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası (A Blok, Kat 4) Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:7/A ŞANLIURFA
urfaydo@karacadag.gov.tr

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 41
2023 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 166062
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2023 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES