Mali Politika

1.   Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin 

kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,   üyeleri ve halk arasında dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere 

mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere 

faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 sayılı Kanun’da belirtilen 

gelir kaynaklarını kullanır.

2.      ŞUTSO’nun verdiği hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler,  5174 sayılı Kanun’da belirtilen 

hükümler doğrultusunda her mali yıl öncesinde Oda Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik 

koşullarına göre belirlenir.

3.     ŞUTSO’nun bütçesi,  plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde 

tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.

4.      Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan 

çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır.

5.      Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve genel sekreterin 

veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel sekreterin bulunmadığı hallerde, genel sekreter yerine 

sayman üyenin imzası aranır.

6.      Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclislerce saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim 

kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir.

7.      Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden ŞUTSO, genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.

8.      ŞUTSO harcamaların yapılması, gelirlerin toplanmasında şeffaflık,  verimlilik, tutumluluk, doğru ve 

zamanında bilgi ilkelerini benimser.

9.      Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali 

raporlarını hesapları inceleme komisyonuna, ilgili organlara sunar.

10.   Odanın mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu fonların 

değerini koruma ve etkin biçimde kullanımı konusunda bir sistem kurar.

11.  Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, 

iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir. 

Nakit mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına izin verilmez.

      Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 25.10.2013 tarih ve 20 sayılı kararı ile  

oluşturulmuştur.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 23
2018 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 89833
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2018 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES