İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonu Hk.

2017-12-06 08:18:27
Okunma Sayısı: 287

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 29.11.2017 tarihli ve 0511/69 sayılı yazısı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından belirtilen ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 14 üncü maddesinde; İşverenin, İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü, Sağlık hizmeti sunucularının, kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise, meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu' na bildirmekle yükümlü kılındığı  26 ncı maddesinde ise;  Söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, İdari Para Cezası uygulanacağı, ceza miktarının da, işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştığı, Sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının, işverenlerin "İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim" uygulamasına ait https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do adresinden görüntülenebileceği, bildirilmiştir.

Bigilerinize saygıyla sunulur.